GB-GGZ

Wat is GB-GGZ?

In de GB-GGZ worden klachten behandeld die, op basis van wetenschappelijk onderzoek, in veel gevallen behandeld kunnen worden in een beperkt aantal sessies. Binnen de GB-GGZ zijn er 4 typen zorgzwaarte mogelijk: kort, middel, intensief en chronisch. De typen verschillen van elkaar in aantal behandelsessies en type behandeling. De huisarts doet in diens verwijsbrief een uitspraak over de ingeschatte zorgzwaarte. Indien de behandelaar bij Perspectief tijdens de intake vindt dat een ander zorgzwaartepakket meer op zijn plaats is, dan zal hij/zij daarover met de huisarts contact opnemen.

De verwijsbrief

De huisarts verstrekt een verwijsbrief, digitaal of op papier. Vervolgens neemt de cliënt contact op met Perspectief voor het inplannen van gesprekken. Aanmelden kan door te bellen, te mailen, door gebruik te maken van deze link of door langs te gaan bij onze locaties in Giessenburg, Culemborg of Leerdam.

Welke klachten passen binnen de GB-GGZ?

Veel klachten kunnen binnen een relatief kortdurend traject behandeld worden. In veel gevallen is volledig herstel goed mogelijk, soms echter is het doel eerder verbetering dan volledig herstel. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van aanhoudende stressfactoren die volledig herstel in de weg staan. De klachten zijn dan ook deels passend bij de omstandigheden.

Bij de indicatiestelling worden altijd door de behandelaar een aantal zaken meegewogen:

  • Complexiteit van de klachten (is er sprake van 1 klacht of zijn er meerdere klachten?)
  • Ernst van de klachten (hoe ernstig wordt cliënt in zijn/haar dagelijkse leven belemmerd door de klachten?)
  • Risico (brengen de klachten een verhoogd risico voor eigen of andermans gezondheid met zich mee?)
  • Verloop (is het voor het eerst dat cliënt klachten ervaart of heeft hij/zij vaker in het leven soortgelijke klachten gehad? Heeft cliënt pas sinds kort last van de klachten of al een langere tijd?)

Al deze factoren wegen mee in het bepalen van de zorg die iemand nodig heeft. Wanneer wordt ingeschat dat een behandeling in de GB-GGZ mogelijk niet toereikend is, dan bekijkt de behandelaar samen met cliënt of het mogelijk is de behandeling in de Specialistische GGZ voort te zetten.

Voor een schematische weergave van dit beslisproces, zie verwijsmodel NIP.

De behandeling

Omdat wij het belangrijk vinden dat de behandeling snel kan starten na het intakegesprek, plannen wij direct bij het intakegesprek de eerste 3 behandelsessies. Soms kan het even duren voordat het intakegesprek plaatsvindt (de wachttijd proberen wij te beperken tot 3 weken), maar vervolgens vinden er doorgaans wekelijkse gesprekken met de behandelaar plaats.

Afhankelijk van de diagnose en de ernst van de klachten wordt een type zorgpad toegewezen. Dit houdt onder andere in dat er naar gestreefd wordt om binnen een aantal sessies naar voldoende klachtenreductie toe te werken. Samen met de cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Deze is altijd opgebouwd uit de behandeldoelen van cliënt en uit interventies die vanuit de wetenschappelijk het meest effectief zijn gebleken bij de klachten. Bij Perspectief wordt in ieder geval in elke behandeling aandacht besteedt aan psycho-educatie (wat heeft cliënt, wat is het verloop en hoe komt hij/zij er van af?), cognitieve gedragstherapie (deze therapievorm gaat er van uit dat niet zozeer gebeurtenissen bepalen hoe we ons voelen en gedragen, maar onze interpretatie van deze gebeurtenissen) en terugvalpreventie (hoe voorkom ik dat ik in de toekomst soortgelijke klachten krijg?).

Altijd is het doel om de strategieën waarmee iemand reageert op probleemsituaties te versterken, negatieve gedachte- en gedragspatronen te doorbreken, om zodoende spoedig tot effectiever gedrag en realistischere gedachten te komen. De stemming van cliënt zal hiermee ook verbeteren.

Gedurende de behandeling worden de gestelde doelen in het oog gehouden. Dit wordt gedaan door regelmatig te evalueren, zodat de verwachtingen van de behandeling helder en scherp blijven en ingezette paden eventueel bijgesteld kunnen worden. Als de doelen na een aantal sessies zijn bereikt, dan kan de behandeling worden afgerond. Tijdens de laatste fase van de behandeling wordt altijd stilgestaan bij terugvalpreventie.

Zijn de klachten nog niet (voldoende) in herstel en de doelen nog niet (voldoende) bereikt, dan kijken we samen wat er eventueel verder nodig is. Dit kan een vervolgbehandeling zijn bij Perspectief of eventueel elders. Omdat wij van mening zijn dat tijd ook een belangrijke factor is in het herstel, kiezen wij er meestal voor om een vervolgbehandeling bij Perspectief pas 3 maanden na afronding van de eerste behandeling in te zetten, als daar dan nog behoefte aan is.

Kosten

Wanneer de klachten voldoen aan een vergoede diagnose, dan wordt de behandeling doorgaans vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen de kosten van het eigen risico (€ 385,- in 2016) zijn voor eigen rekening (indien nog niet verbruikt). Wij declareren aan het einde van het behandeltraject direct bij de zorgverzekeraar, cliënten kunt dus ook pas na afloop een rekening van hun zorgverzekeraar verwachten.

Als de klachten niet voldoen aan een vergoede diagnose, dan wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekering. In dit geval zal de cliënt de behandeling zelf moeten betalen. Dit geldt niet voor het intakegesprek, omdat we van tevoren niet zeker weten of de klachten vallen binnen een vergoede diagnose. De behandelaar bespreekt altijd na de intake wanneer de klachten niet vergoed worden en zoekt samen met cliënt naar passende mogelijkheden.

Het is natuurlijk altijd mogelijk, om wat voor reden dan ook, zelf de kosten voor de behandeling te betalen. Wij hanteren een tarief voor onverzekerde zorg van € 95,- per sessie van 45 minuten.

In sommige gevallen zijn werkgevers bereid om (een deel van) de kosten voor hun rekening te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van verzuim en de behandeling de duur van het verzuim kan verkorten. Werkgevers en Arbodiensten die behandelsessies voor hun werknemer/cliënt wensen te bekostigen, of interesse hebben in een verdere samenwerking met onze praktijk, kunnen meer informatie vinden onder het tabblad “Arbodienst en werkgevers” of voor meer informatie contact opnemen met ons secretariaat.

Bij vragen over de kosten van de behandeling, neem dan gerust contact op met ons secretariaat via 088-6460300

.

ROM- en Effectmeting

De effecten van de behandeling zullen we meten door middel van vragenlijsten. De effectmetingen ondersteunen de behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van tussentijdse resultaten. Het doel van de effectmetingen is om gedurende de behandeling informatie te verzamelen om daarmee de de behandeling en het behandelbeleid te volgen en eventueel aan te passen. We meten op drie momenten: voor de start van de behandeling, tussentijds en bij ontslag.

Voor meer informatie over ROM, klik dan hier

Tekst- Zorgtraject GB-GGZ