S-GGZ

Wat is S-GGZ?
In de Specialistische GGZ (S-GGZ) worden klachten behandeld die, op basis van wetenschappelijk onderzoek, een intensievere aanpak vragen dan de klachten passend in de GB-GGZ.

De verwijsbrief
De huisarts verstrekt een verwijsbrief, digitaal of op papier. Vervolgens neemt de cliënt contact op met Perspectief voor het inplannen van gesprekken. Aanmelden kan door te bellen, te mailen, door gebruik te maken van deze link of door langs te gaan bij onze locaties in Giessenburg, Culemborg en Leerdam.

Welke klachten passen binnen de S-GGZ?
Als klachten lang aanhouden, ernstig zijn, regelmatig terugkeren of gepaard gaan met andere problemen en/of beperkingen, dan is soms een wat uitgebreidere behandeling meer op zijn plaats. Als iemand een behandeling binnen de S-GGZ ontvangt, dan blijft het uitgangspunt nog altijd om zo kort mogelijk te behandelen, maar zo lang als nodig. In veel gevallen is volledig herstel goed mogelijk, soms echter is het doel eerder verbetering dan volledig herstel. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van aanhoudende stressfactoren die volledig herstel in de weg staan. De klachten zijn dan ook deels passend bij de omstandigheden.

Bij de indicatiestelling voor behandeling worden altijd door de behandelaar een aantal zaken meegewogen:

  • Complexiteit van de klachten (is er sprake van 1 klacht of zijn er meerdere klachten?)
  • Ernst van de klachten (hoe ernstig wordt cliënt in zijn/haar dagelijkse leven belemmerd door de klachten?)
  • Risico (brengen de klachten een verhoogd risico voor eigen of andermans gezondheid met zich mee?)
  • Verloop (is het voor het eerst dat cliënt klachten ervaart of heeft hij/zij vaker in het leven soortgelijke klachten gehad? Heeft cliënt pas sinds kort last van de klachten of al een langere tijd?)

Voor een schematische weergave van dit beslisproces, zie verwijsmodel NIP.

De behandeling
Omdat wij het belangrijk vinden dat de behandeling snel kan starten na het intakegesprek, plannen wij direct bij het intakegesprek enkele behandelsessies in. Soms kan het even duren voordat het intakegesprek plaatsvindt, maar vervolgens vinden er doorgaans wekelijkse gesprekken met de behandelaar plaats. Soms vindt er aansluitend op de intakegesprekken nog aanvullend onderzoek plaats voordat de behandeling start. Indien dit aan de orde is, wordt cliënt hiervan tijdens de intake op de hoogte gesteld.

Afhankelijk van de diagnose en de ernst van de klachten wordt een type zorgpad toegewezen. Dit houdt onder andere in dat er naar gestreefd wordt om binnen een aantal sessies naar voldoende klachtenreductie toe te werken. Samen met de cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Deze is altijd opgebouwd uit de behandeldoelen van cliënt en uit interventies die vanuit de wetenschappelijk het meest effectief zijn gebleken bij de klachten. Bij Perspectief wordt in ieder geval in elke behandeling aandacht besteedt aan psycho-educatie (wat heeft cliënt, wat is het verloop en hoe komt hij/zij er van af?), cognitieve gedragstherapie (deze therapievorm gaat er van uit dat niet zozeer gebeurtenissen bepalen hoe we ons voelen en gedragen, maar onze interpretatie van deze gebeurtenissen) en terugvalpreventie (hoe voorkom ik dat ik in de toekomst soortgelijke klachten krijg?).

Altijd is het doel om de strategieën waarmee iemand reageert op probleemsituaties te versterken, negatieve gedachte- en gedragspatronen te doorbreken, om zodoende spoedig tot effectiever gedrag en realistischere gedachten te komen. De stemming van cliënt zal hiermee ook verbeteren.

Gedurende de behandeling worden de gestelde doelen in het oog gehouden. Dit wordt gedaan door regelmatig te evalueren, zodat de verwachtingen van de behandeling helder en scherp blijven en ingezette paden eventueel bijgesteld kunnen worden. Als de doelen na een aantal sessies zijn bereikt, dan kan de behandeling worden afgerond. Tijdens de laatste fase van de behandeling wordt altijd stilgestaan bij terugvalpreventie. Zijn de klachten nog niet (voldoende) in herstel en de doelen nog niet (voldoende) bereikt, dan kijken we samen wat er eventueel verder nodig is. Dit kan een vervolgbehandeling zijn bij Perspectief of eventueel elders.

Binnen de Specialistische GGZ wordt behandeling uitgevoerd door een gekwalificeerde behandelaar. De regiebehandelaar heeft de eindverantwoordelijkheid over de behandeling wat dezelfde therapeut kan zijn. Gedurende de behandeling hebben de behandelaar en regiebehandelaar geregeld overleg. Tevens kan een specialist worden betrokken bij de behandeling, dit kan een psychiater, psychotherapeut en/of klinisch psycholoog zijn. Afhankelijk van de vraag van de (regie-) behandelaar kan het zijn dat er een consult wordt ingepland maar dit kan ook door interne patiëntbespreking.

Kosten
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten kunnen afsluiten voor Specialistische GGZ. Er zijn echter enkele zorgverzekeraars waarmee we geen contract hebben voor de S-GGZ. Ons secretariaat heeft altijd het actuele overzicht paraat.

Zorgverzekeraars kennen alle zorginstellingen een budget per jaar toe waarbinnen zij hun behandelingen dienen uit te voeren. Dit budget is helaas niet altijd toereikend om alle aanmeldingen te kunnen verwerken.

Indien wij een contract hebben met de zorgverzekeraar van cliënt en we het budgetplafond nog niet bereikt hebben, dan kunnen we de cliënt in behandeling nemen en de behandeling wordt dan volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt niet voor het Eigen Risico, die voor eigen rekening komt van cliënt. Wij adviseren cliënten om bij vragen over vergoeding contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.

Het is natuurlijk altijd mogelijk, om wat voor reden dan ook, zelf de kosten voor de behandeling te betalen. Wij hanteren een tarief voor onverzekerde zorg van € 110,- per sessie van 45 minuten.

In sommige gevallen zijn werkgevers bereid om (een deel van) de kosten voor hun rekening te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van verzuim en de behandeling de duur van het verzuim kan verkorten. Werkgevers en Arbodiensten die behandelsessies voor hun werknemer/cliënt wensen te bekostigen, of interesse hebben in een verdere samenwerking met onze praktijk, kunnen meer informatie vinden onder het tabblad “Arbodienst en werkgever” of voor meer informatie contact opnemen met ons secretariaat.

ROM- en Effectmeting
De effecten van de behandeling zullen we meten door middel van vragenlijsten. De effectmetingen ondersteunen de behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van tussentijdse resultaten. Het doel van de effectmetingen is om gedurende de behandeling informatie te verzamelen om daarmee de de behandeling en het behandelbeleid te volgen en eventueel aan te passen. We meten op drie momenten: voor de start van de behandeling, tussentijds en bij ontslag.

Voor meer informatie over ROM, klik dan hier.