Kwaliteit en Privacy

Kwaliteit

Wij voldoen aan de eisen van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa), onder andere door onze bereikbaarheid, transparante bestuursstructuur en bedrijfsvoering. Perspectief heeft een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit een viertal leden:

 • Mevrouw C. Princen, voorzitter Raad van Toezicht sinds 21/12/2017
 • Mevrouw E. C. B. Verspui, toezichthouder Perspectief sinds 28/09/2017
 • De heer K. Heijblom, toezichthouder Perspectief sinds 06/12/2019
 • De heer W. Borsje, toezichthouder Perspectief sinds 07/03/2019

Wij leggen jaarlijks verantwoording af over de manier waarop wij het geld van gemeenten en Zorgverzekeringswet besteden. Tevens heeft Perspectief een actieve cliëntenraad die meedenkt over het beleid in het belang van onze cliënten.

Daarnaast is Perspectief ISO-gecertificeerd en laten wij ons jaarlijks hercertificeren. Bekijk hier ons ISO certificaat. Verder zijn we in het bezit van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ (zie hier wat dit keurmerk inhoudt). 

Voor meer informatie over hoe wij de kwaliteit binnen Perspectief waarborgen, verwijzen wij je naar ons kwaliteitsstatuut.

Elektronisch patiëntendossier

Wij houden tijdens de behandeling een dossier bij over de behandeling. Hiervoor maken wij gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD). Hieronder volgt informatie over het gebruik en de wetgeving van het EPD.

Dossiervorming

Op het moment dat een cliënt zich aanmeldt bij Perspectief wordt er een dossier aangemaakt door het secretariaat. Vervolgens wordt er een behandelaar gekoppeld aan de cliënt, die vanaf dat moment verantwoordelijk is voor het beheren van het dossier. Als de behandeling ten einde komt ondersteunt de financiële administratie de behandelaar bij het op orde brengen van het dossier. Volgens de wet zijn wij verplicht jouw dossier na beëindiging minimaal vijftien jaar te bewaren, tenzij de cliënt anders beslist.

Toegang tot het dossier

Wij gaan vertrouwelijk met de informatie uit het dossier om en er is slechts inzage in jouw dossier mogelijk, als dit voor jouw behandeling noodzakelijk is. Bij Perspectief werken we in de S-GGZ multidisciplinair, wat inhoudt dat er meerdere behandelaren betrokken kunnen worden bij het traject, zowel op de voorgrond als meer op de achtergrond (middels intercollegiaal overleg). Deze behandelaars krijgen, daar waar noodzakelijk, inzage in het dossier. Voor de overige medewerkers is jouw dossier afgeschermd.

Het komt voor dat andere partijen, zoals een nieuwe behandelaar buiten Perspectief, het UWV of de bedrijfsarts informatie over een dossier opvragen. Wij verstrekken enkel informatie, nadat wij een machtiging van de cliënt hebben ontvangen, waarin expliciet toestemming wordt gegeven voor overdracht van informatie. Een uitzondering hierop is informatieverstrekking naar jouw verwijzer, mits deze arts is. De arts ontvangt in principe altijd een intake- en eindverslag, tenzij je hier expliciet geen toestemming voor geeft. Dan zal de behandelaar alleen laten weten per wanneer de behandeling is gestart en afgesloten.

Privacy

Privacyregelement

Perspectief heeft een privacyregelement opgesteld. Wil je deze inzien of zou je meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met Anneke Straub. Bel hiervoor naar 088-6460300.

Privacyverklaring

Perspectief ontvangt van de zorgverzekeraar vergoeding voor de aan jou verleende zorg. Voor het indienen van een declaratie worden enkele gegevens aan de zorgverzekeraar verstrekt, zoals de hoofddiagnosegroep. De hoofddiagnosegroep is algemeen van opzet en afkomstig uit de lijst met landelijk vastgestelde hoofddiagnosegroepen (bijvoorbeeld angststoornissen of depressieve stoornissen). Een specifieke diagnose geven wij niet.

Mocht je hier bezwaar tegen hebben, is het mogelijk om de ‘privacyverklaring volwassenen’ in te vullen. Wanneer je deze verklaring invult, wordt er geen enkel diagnostisch gegeven vermeld op de factuur. De privacyverklaring kun je opvragen via ons secretariaat.

Akwa GGZ en mijn gegevens 

Jouw toestemming is nodig om de zorg te verbeteren. Doe je mee?

In Nederland hebben jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen hulp nodig van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voor al deze mensen is het belangrijk dat behandelaren de best mogelijke zorg bieden. Dat doen zij door regelmatig met elkaar samen te werken. En door de resultaten van de behandelingen met elkaar te vergelijken, op basis van de vragenlijsten die jij en anderen invullen. Zo weten behandelaren welke aanpak effect heeft. En welke aanpak beter kan.

Voor het verbeteren van de zorg zijn ook jouw gegevens nodig. Deze gegevens gebruiken we alleen wanneer je hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft. Hoe dat werkt? Dat lees je hieronder.

Jouw gegevens zijn heel belangrijk

Als onderdeel van jouw behandeling vul jij (of jouw wettelijke vertegenwoordiger) samen met jouw behandelaar vragenlijsten in. Hierdoor ziet je behandelaar of je klachten veranderen en of het beter met je gaat.

Wanneer meerdere behandelaren deze informatie verzamelen en onderling vergelijken, leren zij van elkaar. En werken ze samen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Welke gegevens gebruiken we?

 • De antwoorden van de vragenlijsten die je invult.
 • Gegevens over de klachten waarvoor je wordt behandeld.
 • Gegevens over jouw behandelaar.
 • Algemene informatie zoals je geboortejaar, geslacht en opleidingsniveau.

Zo gaan we met jouw gegevens om

 • Akwa GGZ en je behandelaar houden zich aan de wettelijke regels.
 • Je gegevens worden gepseudonimiseerd door een onafhankelijke organisatie. Dit betekent dat Akwa GGZ niet weet van wie de gegevens zijn.
 • Vertrouwelijk omgaan met gegevens is vereist. Medewerkers van Akwa GGZ hebben dan ook een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • De informatie wordt ook gebruikt voor onderzoek om de zorgstandaarden te verbeteren.

Toestemming geven? Dat werkt als volgt:

 • Door toestemming te geven in het Behandelvoorwaarden document geef je jouw behandelaar uitdrukkelijk toestemming om je gegevens te gebruiken.
 • Jouw behandelaar bewaart dit formulier in je dossier.
 • Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken via je behandelaar.
 • Als je geen uitdrukkelijke toestemming geeft, dan stuurt je behandelaar je gegevens niet door. Dit heeft geen gevolgen voor jouw behandeling en de vergoeding daarvan.

Jouw rechten

Uiteraard heb je een aantal belangrijke rechten. Hiervoor kun je terecht bij jouw behandelaar.

 • Je mag de gegevens inzien.
 • Je mag de gegevens verbeteren of aanvullen.
 • Je kunt vragen uw gegevens te laten verwijderen.
 • Je hebt het recht om ‘vergeten te worden’. Vanaf dat moment worden jouw gegevens niet meer gebruikt. Dit kan ook met terugwerkende kracht.
 • Je kunt vragen jouw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken. Je gegevens worden dan apart gezet.
 • Je kunt vragen of je gegevens digitaal naar je of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden opgestuurd.

Ook kun je indien nodig een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over Akwa GGZ

Kijk op www.akwaggz.nl voor meer informatie. Vragen kun je stellen aan jouw behandelaar of via info@akwaggz.nl.

Voor vragen over privacy kun je terecht bij de functionaris gegevensbescherming van Akwa GGZ via privacy@akwaggz.nl.