Kwaliteit en Privacy

Kwaliteit

Wij voldoen aan de eisen van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa), onder andere door onze bereikbaarheid, transparante bestuursstructuur en bedrijfsvoering. Perspectief heeft een onafhankelijk toezichthoudend orgaan (de Raad van Toezicht, bestaande uit een viertal leden). Wij leggen jaarlijks verantwoording af over de manier waarop wij het geld van gemeenten en Zorgverzekeringswet besteden. Tevens heeft Perspectief een actieve cliëntenraad die meedenkt over het beleid in het belang van onze cliënten. Daarnaast is Perspectief ISO-gecertificeerd en laten wij ons jaarlijks hercertificeren (klik hier voor het certificaat).

Voor meer informatie over hoe wij de kwaliteit binnen Perspectief waarborgen, verwijzen wij u naar ons kwaliteitsstatuut. Deze kunt u hier downloaden.

Elektronisch patiëntendossier

Wij houden tijdens de behandeling een dossier bij over de behandeling. Hiervoor maken wij gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD). Hieronder volgt informatie over het gebruik en de wetgeving van het EPD.

Dossiervorming

Op het moment dat een cliënt zich aanmeldt bij Perspectief wordt er een dossier aangemaakt door het secretariaat. Vervolgens wordt er een behandelaar gekoppeld aan de cliënt, die vanaf dat moment verantwoordelijk is voor het beheren van het dossier. Als de behandeling ten einde komt ondersteunt de financiële administratie de behandelaar bij het op orde brengen van het dossier. Volgens de wet zijn wij verplicht uw dossier na beëindiging minimaal vijftien jaar te bewaren, tenzij de cliënt anders beslist.

Toegang tot het dossier

Wij gaan vertrouwelijk met de informatie uit het dossier om en er is slechts inzage in uw dossier mogelijk, als dit voor uw behandeling noodzakelijk is. Bij Perspectief werken we in de S-GGZ multidisciplinair, wat inhoudt dat er meerdere behandelaren betrokken kunnen worden bij het traject, zowel op de voorgrond als meer op de achtergrond (middels intercollegiaal overleg). Deze behandelaars krijgen, daar waar noodzakelijk, inzage in het dossier. Voor de overige medewerkers is uw dossier afgeschermd.

Het komt voor dat andere partijen, zoals een nieuwe behandelaar buiten Perspectief, het UWV of de bedrijfsarts informatie over een dossier opvragen. Wij verstrekken enkel informatie, nadat wij een machtiging van de cliënt hebben ontvangen, waarin expliciet toestemming wordt gegeven voor overdracht van informatie. Een uitzondering hierop is informatieverstrekking naar uw verwijzer, mits deze arts is. De arts ontvangt in principe altijd een intake- en eindverslag, tenzij u hier expliciet geen toestemming voor geeft. Dan zal de behandelaar alleen laten weten per wanneer de behandeling is gestart en afgesloten.

Privacy

Privacyregelement

Perspectief heeft een privacyregelement opgesteld. Wilt u deze inzien of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Anneke Straub. Bel hiervoor naar 088-6460300.

Privacyverklaring

Perspectief ontvangt van de zorgverzekeraar vergoeding voor de aan u verleende zorg. Voor het indienen van een declaratie worden enkele gegevens aan de zorgverzekeraar verstrekt, zoals de hoofddiagnosegroep. De hoofddiagnosegroep is algemeen van opzet en afkomstig uit de lijst met landelijk vastgestelde hoofddiagnosegroepen (bijvoorbeeld angststoornissen of depressieve stoornissen). Een specifieke diagnose geven wij niet.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, is het mogelijk om de ‘privacyverklaring volwassenen’ in te vullen. Wanneer u deze verklaring invult, wordt er geen enkel diagnostisch gegeven vermeld op de factuur. De privacyverklaring kunt u opvragen via ons secretariaat.

Akwa GGZ en mijn gegevens 

Uw toestemming is nodig om de zorg te verbeteren. Doet u mee?

In Nederland hebben jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen hulp nodig van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voor al deze mensen is het belangrijk dat behandelaren de best mogelijke
zorg bieden. Dat doen zij door regelmatig met elkaar samen te werken. En door de resultaten van de behandelingen met elkaar te vergelijken, op basis van de vragenlijsten die u en anderen invullen. Zo weten behandelaren welke aanpak effect heeft. En welke aanpak beter kan.

Voor het verbeteren van de zorg zijn ook uw gegevens nodig. Deze gegevens gebruiken we alleen wanneer u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft. Hoe dat werkt? Dat leest u hieronder.

Uw gegevens zijn heel belangrijk

Als onderdeel van uw behandeling vult u, of uw wettelijke vertegenwoordiger, samen met uw behandelaar vragenlijsten in. Hierdoor ziet uw behandelaar of uw klachten veranderen en of het beter met u gaat.

Wanneer meerdere behandelaren deze informatie verzamelen en onderling vergelijken, leren zij van elkaar. En werken ze samen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Welke gegevens gebruiken we?

 • De antwoorden van de vragenlijsten die u invult.
 • Gegevens over de klachten waarvoor u wordt behandeld.
 • Gegevens over uw behandelaar.
 • Algemene informatie zoals uw geboortejaar, geslacht en opleidingsniveau.

Zo gaan we met uw gegevens om

 • Akwa GGZ en uw behandelaar houden zich aan de wettelijke regels.
 • Uw gegevens worden gepseudonimiseerd door een onafhankelijke organisatie. Dit betekent dat Akwa GGZ niet weet van wie de gegevens zijn.
 • Vertrouwelijk omgaan met gegevens is vereist. Medewerkers van Akwa GGZ hebben dan ook een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • De informatie wordt ook gebruikt voor onderzoek om de zorgstandaarden te verbeteren.

Uw toestemming? Dat werkt als volgt:

 • Door toestemming te geven in het Behandelvoorwaarden document geeft u uw behandelaar uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens te gebruiken.
 • Uw behandelaar bewaart dit formulier in uw dossier.
 • U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via uw behandelaar.
 • Als u geen uitdrukkelijke toestemming geeft, dan stuurt uw behandelaar uw gegevens niet door. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling en de vergoeding daarvan.

Uw rechten

Uiteraard heeft u een aantal belangrijke rechten. Hiervoor kunt u terecht bij uw behandelaar.

 • U mag de gegevens inzien.
 • U mag de gegevens verbeteren of aanvullen.
 • U kunt vragen uw gegevens te laten verwijderen.
 • U heeft het recht om ‘vergeten te worden’. Vanaf dat moment worden uw gegevens niet meer gebruikt. Dit kan ook met terugwerkende kracht.
 • U kunt vragen uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken. Uw gegevens worden dan apart gezet.
 • U kunt vragen of uw gegevens digitaal naar u of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden opgestuurd.

Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over Akwa GGZ

Kijk op www.akwaggz.nl voor meer informatie. Vragen kunt u stellen aan uw behandelaar of via info@akwaggz.nl.

Voor vragen over privacy kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van Akwa GGZ via privacy@akwaggz.nl.