Veelgestelde vragen aan onze praktijk

Heeft u vragen omtrent uw aanmelding, behandeling en/of andere zaken gerelateerd aan onze praktijk? Wij verzamelden de antwoorden op de meest gestelde vragen aan onze praktijk in de lijst hieronder.

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact op met onze praktijk.

Aanmelding

Op welke dagen en tijdstippen kan de behandeling plaatsvinden?

De behandeling vindt plaats, op één van onze locaties of via beeldbellen, tijdens kantoortijden (09.00-17:00 uur).

Een aantal van onze behandelaren starten om 08.15 uur. Heeft u hierin interesse, dan kunt u dit aan ons doorgeven.

Let op: Tijdens het plannen van onze trajecten proberen wij rekening te houden met uw voorkeursdagen/-tijden, maar zijn wij ook afhankelijk van de beschikbare tijden in de agenda’s van de behandelaren. We rekenen daarom ook op de flexibiliteit van onze cliënten.

Hoe ziet een behandeling er globaal uit?

Dit hangt af van de indicatie voor behandeling. Er zal altijd eerst een intake gesprek plaatsvinden waarna er of verdere diagnostiek danwel een behandelplan volgt.

Voor het exacte stappenplan klikt u hier.

De behandeling

Kan ik een afspraak maken met een psychiater?

Er zijn verschillende mogelijkheden om in contact te komen met een van onze psychiaters:

 1. Consultatie via de huisarts:

Wanneer u niet in behandeling bent bij Perspectief, kan uw huisarts een consultatie aanvragen met een van onze psychiaters. Dit houdt in dat de huisarts overleg heeft met de psychiater over bijvoorbeeld een medicatie-advies. Ook is het bij en consultatie mogelijk dat u zelf eenmalig gezien wordt door een van onze psychiaters. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet bij een vraag of het starten met medicatie gewenst is. Ook kan dit worden ingezet als u in overleg met de huisarts niet helder krijgt welke diagnose aanwezig is. Een consultatie kan ook bij een GZ-psycholoog of Klinisch Psycholoog plaats vinden als het niet om medicatie gaat.

De kosten voor dit overleg worden in rekening gebracht bij de huisarts. De huisarts kan voor vergoeding van deze consultatie aanspraak maken op de Zorgverzekeraar. Als u niet bij ons in behandeling bent, is het niet mogelijk om zelf contact op te nemen met een van onze psychiaters. Voor actuele tarieven kan de huisarts contact opnemen met het secretariaat.

 1. Behandeling in een kortdurend traject (voorheen GB-GGZ)

Bij een kortdurend traject (voorheen GB-GGZ) zijn er geen mogelijkheden om een psychiater te betrekken bij uw behandeltraject. Voor vragen over medicatie, kunt u terecht bij uw huisarts. Uw huisarts kan eventueel middels het aanvragen van een consultatie overleg plegen met een van onze psychiaters.

 1. Behandeling in een langdurig traject (voorheen S-GGZ)

Wanneer u in behandeling bent in een langdurig traject (voorheen S-GGZ), is er ruimte om, in overleg met uw behandelaar, een psychiater te betrekken bij uw behandeltraject.

Wat is een CQI-meting?

De CQI (Consumer Quality Index) is een evaluatievragenlijst die wordt afgenomen aan het einde van een behandeltraject. Met deze vragenlijst wordt gemeten hoe een cliënt de hulpverlening van Perspectief heeft ervaren. De resultaten van deze meting worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop Perspectief de zorgverlening kan verbeteren.

Met wie werken jullie samen?

Wij werken samen met andere professionals die betrokken zijn bij een cliënt, als de cliënt daar toestemming voor geeft. Dit kan de huisarts, maar ook de POH-GGZ, een school of een andere zorgverlener zijn. Tevens hanteren wij een familiebeleid, wat betekent dat in overleg met de cliënt diens steunnetwerk (een of meer familieleden of bekenden) bij de behandeling betrokken kan worden. Daarnaast werken wij samen met andere GGZ instellingen en partners in het sociaal domein. 

Wat is het verschil tussen de POH-GGZ en Perspectief?

Bij de POH-GGZ kunnen cliënten terecht voor kortdurende, over het algemeen lichte problematiek die niet aan de criteria van een DSM-diagnose voldoet. Wanneer de praktijkondersteuner inschat dat de klachten zwaarder zijn, dan kan hij/zij adviseren door te verwijzen naar de GB-GGZ of de S-GGZ. Ook kunnen cliënten bij de POH-GGZ terecht voor wachttijdoverbrugging.

Behandeling bij Perspectief kan plaatsvinden wanneer er sprake is van psychische klachten die aan de criteria van een DSM-diagnose voldoet. Perspectief biedt kortdurende trajecten voor cliënten met milde tot matig ernstige klachten met een vrij kort beloop (voorheen werd dit GB-GGZ genoemd). Perspectief biedt ook langdurigere behandeltrajecten aan voor cliënten met complexere problematiek die langere tijd aanwezig (voorheen werd dit S-GGZ genoemd).

Krijg ik één of meerdere psychologen tijdens mijn behandeling?

Bij elk behandeltraject is een behandelaar en een regiebehandelaar betrokken. In de praktijk kan dit dezelfde persoon zijn (afhankelijk van zijn/haar registratie), maar het kunnen ook twee verschillende personen zijn.

Wanneer de behandelaar en de regiebehandelaar twee verschillende personen zijn, heeft een cliënt het meeste contact met de behandelaar. Deze voert het grootste deel van de behandeling uit. De regiebehandelaar houdt het overzicht over de behandeling en is eindverantwoordelijk. Soms vindt er ook overleg plaats tussen de behandelaar en een specialist. In langdurigere trajecten kan ook een consult gepland worden voor de cliënt met deze specialist. Een specialist kan een psychiater of een Klinisch psycholoog zijn bij Perspectief.

Wat is een Regiebehandelaar en een Specialist?

Het regiebehandelaarschap is door het ministerie van VWS in 2017 ingevoerd. De regiebehandelaar is een GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. De regiebehandelaar is BIG-geregistreerd.

De hoofdbehandelaar wordt in de nieuwe werkwijze specialist genoemd en zal op een andere wijze een belangrijke rol vervullen in de behandeling.

De GZ-psycholoog, en bij een aantal verzekeraars de psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, zal de functie van de regiebehandelaar op zich nemen.

Regie-behandelaar:

 • De regie-behandelaar is eind verantwoordelijk voor (de regie van) het behandeltraject.
 • De regie-behandelaar is betrokken bij de cliënt en de behandelaar, met als doel het monitoren van het behandelproces.
 • De regie-behandelaar is BIG-geregistreerd.
 • De behandelaar is basispsycholoog, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog of GZ psycholoog
 • De term hoofdbehandelaar vervalt, Psychiater/klinisch psycholoog zijn nu “specialist” (maar kunnen ook worden ingezet als regie-behandelaar).

Specialist:
Tijdens de behandeling kan de regiebehandelaar besluiten om een specialist in te consulteren voor zijn of haar specialistische kennis. Dit kan in de vorm van een multidisciplinair overleg zijn tussen de (regie-)behandelaar en specialist, maar dit kan ook een consult zijn met de cliënt. Een specialist kan een psychiater of klinisch psycholoog zijn bij Perspectief. Ook bij de inzet van een specialist in een behandeltraject behoudt de regiebehandelaar het overzicht en blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling. 

Wat als ik geen klik voel met mijn behandelaar?

Wanneer u geen klik voelt met uw behandelaar, verzoeken wij u om dit met uw behandelaar te bespreken.

Dit is belangrijk, omdat er dan – indien nodig – naar een andere behandelaar gezocht kan worden.

Wat is E-health?

E-Health is een online internetbehandeling met diverse modules die ter aanvulling kan worden gebruikt op de ‘face-to-face-therapie’ of als overbrugging bij een eventuele wachttijd voor de behandeling kan starten.

Perspectief gebruikt ‘Therapieland’, waarover u meer kunt lezen op onze website door hier te klikken.

Wat is een zorgpad?

De term ‘zorgpad’ kunt u bijvoorbeeld in een brief van de behandelaar aan de huisarts tegenkomen. In een zorgpad zijn de stappen en beslismomenten bij onderzoek en behandeling voor een bepaalde diagnose beschreven.

Een voorbeeld is het zorgpad angststoornissen. Een zorgpad vormt dus de route die een cliënt volgt na de aanmelding, voor onderzoek en/of behandeling van zijn of haar probleem. Het doel is de kwaliteit en de efficiëntie van een behandeling te waarborgen.

Wat is ROM?

ROM is de afkorting van ‘Routine Outcome Monitoring’, wat staat voor het op routinematige basis meten en bewaken van behandeleffecten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hiervoor worden vragenlijsten gebruikt. Aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt een cliënt gevraagd de vragenlijsten in te vullen en bij langere behandelingen (langer dan drie maanden) ook tussendoor. ROM is dus een onderdeel van de behandelwijze van Perspectief.

De antwoorden die de cliënt geeft bij het invullen van de ROM-vragenlijsten bieden de behandelaren informatie over de aard en de ernst van de klachten. Het helpt bij het stellen van de juiste diagnose en om een keuze te maken voor een passende behandeling.

De kosten

Ik ben elders in behandeling geweest en kom nu bij Perspectief. Wordt dat vergoed?

Het is mogelijk om, na behandeling bij een andere zorgaanbieder, bij ons in behandeling te komen mits er sprake is van een klachtenpatroon passend bij een DSM-5 diagnose welke voor vergoeding in aanmerking komt (klik hier voor niet-verzekerde zorg).

Voor het starten van een behandeling bij Perspectief is een geldige verwijsbrief van de huisarts nodig.

Als de cliënt zich bij ons aanmeldt terwijl hij/zij reeds bij een andere zorgaanbieder in behandeling is, wordt de behandeling binnen Perspectief slechts door de zorgverzekeraar vergoed indien:

 • het traject bij de andere zorgaanbieder wordt afgesloten binnen één maand nadat het behandeltraject bij Perspectief wordt geopend (deze maand is de maximaal toegestane ‘warme overdracht’);
 • de cliënt, zoals in alle gevallen, een recente en geldige verwijsbrief heeft;
 • het een diagnose betreft die door uw zorgverzekeraar wordt vergoed (klik hier voor niet verzekerde zorg).
Mijn behandeling loopt door tot na de jaarwisseling. Wordt mijn eigen risico dan twee keer aangesproken?

Voor 2022

 • Uw behandel- of onderzoekstraject loopt tot het einde van dit jaar (2022).
 • Aan het einde van het jaar moeten we als zorgaanbieder alle dossiers sluiten.
 • Na het sluiten van het behandel- of onderzoekstraject brengen wij de kosten voor de behandeling in rekening bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw zorgverzekeraar verrekent deze kosten met uw eigen risico in 2022.
 • Als u in 2023 nog verder gaat met uw behandeling- of onderzoekstraject, dan werken we niet meer met een heel traject, maar moeten wij als zorgaanbieder elk contactmoment apart in rekening brengen bij de zorgverzekeraar.

Voor 2023

 • Na het uitvoeren van een contactmoment met een (GZ-)psycholoog of specialist binnen onze praktijk, brengen wij dit in rekening bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verrekent de kosten van het contactmoment met uw eigen risico van 2023. 
 • Als u uw eigen risico heeft opgemaakt, dan worden alle contactmomenten door de zorgverzekeraar vergoed. 
Wat is het verschil tussen een contract met de verzekeraar en een budgetplafond?

Met nagenoeg alle zorgverzekeraars hebben we een contract afgesloten. Dit betekent dat de behandeling in de meeste gevallen volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraar (met uitzondering van het eigen risico).

Per zorgverzekeraar krijgen wij als instelling echter een jaarbudget toegekend, waarbinnen wij de verleende zorg kunnen declareren. Op het moment dat dit budget is ingevuld, krijgen wij de zorg niet meer vergoed van de verzekeraar.

De laatste jaren is het budget van verschillende verzekeraars helaas niet altijd toereikend om alle aanmeldingen in behandeling te kunnen nemen. We spreken dan over ‘een budgetplafond dat bereikt is’ en stellen een intake-stop in voor cliënten die bij de betreffende zorgverzekering verzekerd zijn.

Uiteraard leggen wij ruim voor het bereiken van het budgetplafond contact met de betreffende verzekeraar om te zoeken naar oplossingen. Die worden echter niet altijd geboden.

Wat zijn de kosten van een behandeling bij Perspectief?

Klik hier voor een overzicht van de kosten voor een behandeling bij Perspectief

Rechten en plichten

Wat moet ik doen als ik het secretariaat niet kan bereiken?

Dan kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen. 

Hoe kan ik een afspraak afzeggen?

U kunt een afspraak annuleren door contact op te nemen met het secretariaat of ons te bellen via 088 64 60 300. Buiten onze openingstijden kunt u een voicemail achterlaten.

Een afspraak kan tot 24 uur vooraf aan de afspraak kosteloos worden afgezegd.

Zegt u de afspraak later af dan 24 uur van te voren? Dan brengen wij, ongeacht de reden, kosten in rekening volgens ons no-show beleid.

 

Klachten

Ik heb een klacht over Perspectief. Waar kan ik deze indienen?

Natuurlijk doen we ons best u naar tevredenheid te helpen. Mocht u toch een klacht hebben, dan kunt u hier lezen waar u met uw klacht terecht kunt.